Renault SELECTION
Сертифицирано минало, гарантирано бъдеще
Обратно в обяви
Bmw X7
M50d 6+1 места
Публикувана на 22.06.2022
157 420 лв.
Renault SELECTION
2019
75 071 км
Дизел
Автоматична
Фабрична ГАРАНЦИЯ
до2024
Клиентски обещания
Характеристики
Оборудване
Клиентски обещания
Изберете автомобил от програмата Renault SELECTION и получавате:
Сертификат за качество и произход
издаден след техническа проверка по 100 контролни точки
Гаранция
минимум 6 месеца
Безплатна пътна помощ
24 часа, 7 дни в седмицата *
Гарантирано задоволство
Ако автомобилът не ви удовлетворява, ние ще ви възстановим заплатената за него сума **
Безплатен контролен технически преглед ***
след 2 000 км или след 1 месец от дата на предаване (според което настъпи първо)
* валидност съгласно периода на застраховка „Гаранция”
** в рамките на 2 дни и изминат пробег до 100 км от предаването на автомобила. Заплатената сума се възстановява след като автомобилът бъде върнат, а от нея се приспадат нотариалните и административни разходи при обратното прехвърляне на собствеността.
*** Прегледът важи до 2 месеца от датата на предаване на автомобила и може да бъде извършен само в дилърството, от което е закупен, след предварително запазен час.
Характеристики
Дата на регистрация
05-03-2019
Ниво на оборудване
M50d
Гаранция
Фабрична, до 2024 г.
Тип двигател
Дизел
Обем на двигателя
2993
Мощност (к.с.)
400
Скоростна кутия
Автоматична
Тип купе
SUV
Пробег
75 071 км
Цвят
черен металик
Брой врати
5
Mеста
6+1
Референтен номер
2201ATRP13
Цена
157 420 лв.
Оборудване

В перфектно техническо и оптично състояние
Закупена и Обслужeна едниствено в официален сервиз на BMW
Валидни застраховки, винеткa

6+1 места, възможност за ползване на данъчен кредит

Възможност за лизинг

Цената е без начислен ДДС!

 

416    Carbon Black чepeн мeтaлnк
VATQ    BMW Individual кoжeн caлoн c дoпълнnтeлннn eлeмeнтn Merino Tartufo
1MA    M Cпopтнa nзпycкaтeлнa cncтeмa
258    Гyмn cъc cncтeмa зa aвapneн peжnм
2NH    M Cпopтнn cпnpaчкn
2PA    Ceкpeтнn 6oлтoвe
2T4    M Cпopтeн Дnфepeнцnaл
2TB    Cпopтнa aвтoмaтnчнa cкopocтнa кyтnя
2VB    Koнтpoл нa нaлягaнeтo в гyмnтe
302    Aлapмeнa cncтeмa
322    Cncтeмa зa кoмфopтeн дocтъп
3DS    Kлюч BMW Display Key
3MC    Peлcn 6aгaжнnк, глaнц Satin Chrome, BM W Individual
423    Beлypeнn cтeлкn
428    Tpnъгълнnк n aптeчкa
5A1    LED- фapoвe зa мъглa
5AC    Acncтeнт зa дългn cвeтлnнn
610    Head up дncплeй (Пpoжeктnpaнe нa дaннn нa пpeднoтo cтъклo)
6AE    Teлeycлyгn
6AF    BMW Cпeшнo пoвnквaнe
6AK    ConnectedDrive Уcлyгn
 

6C3    Пaкeт Connected Professional
6NW    Koмфopтнa тeлeфoнnя c 6eзжnчнo зapeждaнe
6U8    Упpaвлeнne c жecтoвe BMW Gesture control
710    M кoжeн вoлaн
715    M Aepoдnнaмnчeн пaкeт
760    Bъншнn дeкopaтnвнn eлeмeнтn BMW Individual Shadow Line, глaнц
776    Taвaн aнтpaцnт Alcantara BMW Individual te

Д oпълнnтeлнo o6opyдвaнe (c Д Д C )
1Y7    22" M aлyмnнneвn джaнтn V- spoke
755          M Bicolour Cerium Grey Runflat paзл.paзмep
2VH    Интeгpaлнo aктnвнo yпpaвлeнne
2VS    Cncтeмa зa кoнтpoл нa oкaчвaнeтo Executive Drive Pro
413    Пaкeт 6aгaжнo oтдeлeнne
420    Cлънцeзaщnтнn cтъклa
4ML    Bътpeшнn eлeмeнтn, чepeн пnaнo лaк, BMW Individual
4NN    Aвтoмaтnчнa 5- зoнoвa клnмaтnчнa nнcтaлaцnя
5AL    Aктnвнa зaщnтa
60A    TV фyнкцnя Plus
6F1    Oзвyчnтeлнa cncтeмa Bowers & Wilkins    System Diamond Surround Sound
853    Индnкaцnя нa aнглnйcкn
879    Hapъчнnк нa пoтpe6nтeля / cepвnзнa кнnжкa нa нeмcкn eзnк
ZFC    Пaкeт First Class Upgrade
323    Soft Close - aвтoмaтnкa нa вpaтnтe
407    Пaнopaмeн люк пoкpnв Sky Lounge
417    Mexaнnчнn ceннnцn зa зaднnтe cтpaнnчнn cтъклa
418    Пaкeт 6aгaжнo oтдeлeнne
453    Aктnвнo пpoвeтpявaнe нa пpeднnтe ceдaлкn
456    Eлeктpnчecкn пpeднn ceдaлкn тnп Comfort
4A2    Интepnopнn eлeмeнтn c кpncтaлнo пoкpnтne "CraftedClarity"
4HA    Oтoплeнne нa пpeднn n зaднn ceдaлкn
4HB    Пaкeт Heat Comfort,oтпpeд
4M5    Koжeнa o6лnцoвкa нa тa6лoтo BMW Individual
4T7    Macaжнa фyнкцnя зa шoфъopa n пътнnкa дo нeгo
4UR    Bътpeшнo ocвeтлeнne
6FH    Myлтnмeдnйнa cncтeмa зa зaднnтe мecтa Professional

ZPH    Пaкeт Advanced Heating
442    Пocтaвкa зa чaшn
536    Пpoгpaмnpyeмo oтoплeнne c дncтaнцnoннo
 


ZPI    Innovation Package
5AU    Acncтeнт зa шoфnpaнe Professional
5AZ    BMW Лaзepнn Cвeтлnнn
5DN    Acncтeнт зa пapкnpaнe Plus
6U3    BMW Live Cockpit Professional

7NH    Service Inclusive - 5 гoдnнn / 100000 km

Лизингов Калкулатор
i
Предложението е индикативно и е изчислено при лихва от 2.95%. Предложението е без обвързващ характер и важи за бизнес клиенти. За повече информация и конкретно предложение се обърнете към избраното от Вас дилърство.
326
 лв.
Месечна вноска:
1 000
 лв.
Първоначална вноска:
985
 лв.
Остатъчна стойност:
% Първоначална вноска:
10%
20%
30%
40%
50%
Срок на лизинга в месеци:
3м.
6м.
8м.
12м.
18м.
Контакт с дилърството
Пловдив

Ауто Ташев

бул. "Цариградско шосе" 83

Лице за контакт: Кирил Ташев

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ВИДЕО
Пишете ни кои детайли на автомобила Ви интересуват по-подробно и ние ще Ви изпратим видео, направено слециално за Вас.
Г-н
Г-жа
Име *
Фамилия *
Email *
Телефон *
Град *
Отбележете на какво искате да акцентира видеото *
Бих желал/а да получавам оферти и промоции, свързани с продукти и услуги от Групата Renault, нейните дъщерни дружества и членове на търговската мрежа:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото ви уведомяваме, че предоставените от вас лични данни, а именно собствено и фамилно име, телефонен номер, имейл адрес, адрес, ВИН (рама) номер или регистрационен номер на автомобил ще бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г.М.Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет.1, имейл адрес: dpo@renault.bg, като администратор на лични данни, както и от избраното от вас дилърство в качеството му на съвместен администратор на лични данни за целите на подаване на заявка за сервиз на посочения от вас автомобил чрез сайта www.renault.bg или някой от партньорските дилърски сайтове.

Тази обработка е основана чрез преддоговорни отношения на база на вашата заявката.

Данните се обработват и съхраняват до обработване на заявката.

За повече информация за вашите права вижте политиката за поверителност.

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

С настоящото давам изричното си съгласие личните ми данни име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер да бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г.М.Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет., имейл адрес: dpo@renault.bg, като администратор на лични данни както, както и от членовете на оторизираната дилърска мрежа за марката Renault, в качеството им на съвместни администратори за целите на маркетингова комуникация, в това число получаване на информация за продукти и услуги, текущи отстъпки и промоции, специални предложения, покани за игри конкурси и услуги, както и търговски бюлетин. Списъкът на дилърската мрежа и нейните данни за контакт са налични на www.renault.bg/namerete-dilarstvo.html.

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на целите, за които се събират и обработват личните ми данни, но не повече от 10 години.

Информиран съм, че имам право да откажа да предоставя съгласието си, както и да оттегля вече даденото съгласие по всяко време, с действие за в бъдеще, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес. Запознат съм, че при отказ да дам съгласието си или при оттеглянето на съгласието по-късно няма да получавам посочената маркетингова информация и съобщения.

За повече информация моля вижте политиката за политиката за поверителност.

ОТКАЖИ
ПИШЕТЕ НИ
Г-н
Г-жа
Име *
Фамилия *
Email *
Телефон *
Град *
Съобщение *
Бих желал/а да получавам оферти и промоции, свързани с продукти и услуги от Групата Renault, нейните дъщерни дружества и членове на търговската мрежа:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото ви уведомяваме, че предоставените от вас лични данни, а именно собствено и фамилно име, телефонен номер, имейл адрес, адрес, ВИН (рама) номер или регистрационен номер на автомобил ще бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г.М.Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет.1, имейл адрес: dpo@renault.bg, като администратор на лични данни, както и от избраното от вас дилърство в качеството му на съвместен администратор на лични данни за целите на подаване на заявка за сервиз на посочения от вас автомобил чрез сайта www.renault.bg или някой от партньорските дилърски сайтове.

Тази обработка е основана чрез преддоговорни отношения на база на вашата заявката.

Данните се обработват и съхраняват до обработване на заявката.

За повече информация за вашите права вижте политиката за поверителност.

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

С настоящото давам изричното си съгласие личните ми данни име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер да бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г.М.Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет., имейл адрес: dpo@renault.bg, като администратор на лични данни както, както и от членовете на оторизираната дилърска мрежа за марката Renault, в качеството им на съвместни администратори за целите на маркетингова комуникация, в това число получаване на информация за продукти и услуги, текущи отстъпки и промоции, специални предложения, покани за игри конкурси и услуги, както и търговски бюлетин. Списъкът на дилърската мрежа и нейните данни за контакт са налични на www.renault.bg/namerete-dilarstvo.html.

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на целите, за които се събират и обработват личните ми данни, но не повече от 10 години.

Информиран съм, че имам право да откажа да предоставя съгласието си, както и да оттегля вече даденото съгласие по всяко време, с действие за в бъдеще, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес. Запознат съм, че при отказ да дам съгласието си или при оттеглянето на съгласието по-късно няма да получавам посочената маркетингова информация и съобщения.

За повече информация моля вижте политиката за политиката за поверителност.

ОТКАЖИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ВИДЕО
ПИШЕТЕ НИ
ОБАДЕТЕ СЕ НА: 0884060006

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото ви уведомяваме, че предоставените от вас лични данни, а именно собствено и фамилно име, телефонен номер, имейл адрес, адрес, ВИН (рама) номер или регистрационен номер на автомобил ще бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г.М.Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет.1, имейл адрес: dpo@renault.bg, като администратор на лични данни, както и от избраното от вас дилърство в качеството му на съвместен администратор на лични данни за целите на подаване на заявка за сервиз на посочения от вас автомобил чрез сайта www.renault.bg или някой от партньорските дилърски сайтове.

Тази обработка е основана чрез преддоговорни отношения на база на вашата заявката.

Данните се обработват и съхраняват до обработване на заявката.

За повече информация за вашите права вижте политиката за поверителност.

ПОСЕТЕТЕ НИ НА МЯСТО

Ауто Ташев
ВИЖТЕ НА КАРТАТА
Пловдив, бул. "Цариградско шосе" 83

Телефон за връзка: 032628581

Лице за контакт: Кирил Ташев

Телефон: 0884060006

Всички обяви на това дилърство
ВИЖТЕ НА КАРТАТА
ВИЖТЕ В
GOOGLE MAPS